ПОЛИТИКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Last updated: [ 03/2024 ]

В качеството си на официален представител и дистрибутор на GREAT WALL MOTORS COMPANY LTD - производител на автомобили с марка “GREAT WALL” и “БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ” ЕАД (администратора) е поело ангажимент и следи за спазването на законовите изисквания за защита на Вашите личните данни, които ни предоставяте във връзка с използването на услугите, предлагани на нашия уеб сайт.


ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

„БЪЛГАРСКА АВТОМОБИЛНА ИНДУСТРИЯ“ ЕАД

гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев № 3

 

телефонен номер: 02/902 68 11

електронен адрес: office@bai.bg


КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ЗА КАКВА ЦЕЛ ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ

Като посетител не е необходимо да предоставяте лични данни, за да използвате този уебсайт, за да се запознаете с предлаганите от нас продукти, промоции и услуги. Въпреки това, можем да събираме предоставени конкретно и доброволно от посетителите лични данни за използване на услугата „Заяви тестдрайв“. В този случай, Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни ще бъде поискано, в съответствие с приложимото законодателство преди бъдат събирани или обработени. За тази цел можем да събираме следните категории данни:

 • Вашето име, презиме и фамилия;
 • Електронен адрес;
 • Телефонен номер;
 • Постоянен адрес, адрес за кореспонденция, населено място.

 

Личните данни, които сте ни предоставили доброволно ще използваме с цел организирането и провеждането на тестдрайв на избрания от Вас модел автомобил GREAT WALL във Вашето населено място.

 

Личните Ви данни можем да използваме за маркетинг, като периодично ще Ви информираме за предлагани от нас промоции и/или допълнителни услуги и продукти. За да използваме личните Ви данни с тази цел, ще поискаме от Вас отделно изрично съгласие. Във всяко едно електронно съобщение, което Ви изпращаме в тази връзка, ще Ви бъде предоставена възможност да посочите, ако не желаете повече да получавате нашите материали за директен маркетинг.

 

Личните Ви данни можем да използваме за да изготвим и да Ви предоставим оферта за покупко-продажба на автомобил с марка GREAT WALL, в случай че сте поискали това.

 

Тази страница събира стандартна информация за интернет логовете, включително Вашия IP адрес, вид браузър и език, време на достъп и референтни уебсайт адреси. За да сме сигурни, че уебсайтът е добре поддържан и за да гарантираме по-добра навигация, ние или нашите доставчици на услугата, можем да използваме “бисквитки” (cookies). (линк)


ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Можем да обработваме Вашите лични данни единствено въз основа на някое от следните основания:

Вашето съгласие за обработване във връзка с посочените цели;

 • За спазване на законово задължение;
 • За да защитим интереси от жизнено значение за Вас или друго лице;
 • За защита на наш законов интерес.

ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С цел качественото и възможно най-ефективно и удобно за Вас изпълнение на услугата тестдрайв, ще препратим данните, които сте ни предоставили в тази връзка на оторизиран дилър на GREAT WALL, който е част от нашата дилърска мрежа и се намира в или възможно най-близо до Вашето населено място. Списъкът на оторизираните дилъри на GREAT WALL и местонахождението им може да намерите на уебсайта.

Всеки един от дилърите от дилърската мрежа на GREAT WALL е предприел съответните технически и организационни мерки с цел защитата на личните данни в съответствие с приложимото законодателство. Дилърите са задължени да пазят Вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които сме задължени да ги предоставяме по конкретни и ясни законови разпоредби.


СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще обработваме предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук, като ще вземем предвид и давностните срокове, определени за нарушения на разпоредбите на Закона за движение по пътищата.


ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от администратора и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от администратора личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от администратора да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от администратора личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  •        личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  •        когато сте оттеглили своето съгласие;
  •        когато сте възразил срещу обработването;
  •        когато обработването е незаконосъобразно;
  •        когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
  •        когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:        

  •         за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
  •         при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
  •         по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
  •         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от администратора, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като ще е мотивиран със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез администратора, можете да го направите на посочените данни за контакт на администратора.

 

АДМИНИСТРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени в настоящите Правила за поверителност, за което ще бъдете своевременно уведомени.

 

Може да отнасяте всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тези Политики или упражняването на Вашите права, както са описани в тях, към АДМИНИСТРАТОРА на посочените адреси за контакт.